NOGEPA behartigt de belangen van alle olie- en gasproducenten in Nederland. NOGEPA wil
een open en transparante bijdrage leveren aan de energietransitie waar het bijdraagt aan CO2
besparing en waar het de ontwikkeling van duurzame energie niet in de weg staat, op weg naar een
volledig duurzame energievoorziening in 2050.

In Nederland hebben zo’n 13 bedrijven een vergunning voor het opsporen of winnen van
aardgas. Deze olie- en gasbedrijven doen onderzoek naar mogelijke gasvoorraden in onze bodem én
onder de Noordzee, en zorgen na een boring voor de winning van het aardgas. Deze bedrijven zijn
verenigd in NOGEPA, de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie.
NOGEPA behartigt de belangen van deze bedrijven en wil een open en transparante bijdrage leveren
aan de transitie naar een volledig CO2-neutrale energievoorziening in 2050. Een energievoorziening
die veilig is, betrouwbaar, betaalbaar én geaccepteerd.
Over de optimale route naar 2050 bestaan grote onzekerheden, maar vast staat dat (1) een grote
opschaling van hernieuwbare energieproductie noodzakelijk is; (2) het inpassen van meer
hernieuwbare elektriciteit aanzienlijke aanpassingen vraagt aan het elektriciteitsnet; (3) de ruimte
zowel op land als op zee beperkt is; en (4) dat voor een deel van de industrie het aantal opties om CO2
te reduceren beperkt is. De olie- en gasproducenten zien mogelijkheden om bij te dragen aan deze
aspecten van de energietransitie. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de olie- en gas (kennis-
)infrastructuur: platformen, productielocaties, leidingen en lege olie – en gasvelden, en natuurlijk de
professionals uit de sector. De sector wil initiatieven nemen om olie- en gaslocaties te kunnen
benutten voor de kosteneffectieve opwekking van hernieuwbare energie (geothermie, hernieuwbare
gassen, zon en wind) en voor de opslag van CO2 en waterstof.
In de aanloop naar deze duurzame energievoorziening blijft gas voorlopig nog een rol spelen, immers
de vraag naar aardgas is niet van vandaag op morgen verdwenen. Dan verdient het gebruik van
nationaal gewonnen aardgas de voorkeur boven het nog meer importeren van buitenlands aardgas of
het gebruik van olie en kolen. Ons nationaal gewonnen aardgas is schoner, maakt onze
energievoorziening onafhankelijker van het buitenland én de aardgasbaten kunnen geïnvesteerd
worden in innovaties op duurzaam gebied. De sector blijft daarbij inzetten op het verminderen van
emissies door de eigen activiteiten en ziet mogelijkheden deze met 0,5 tot 1 miljoen ton CO2 per jaar
te verlagen door elektrificatie en andere maatregelen (o.a. verdere verlaging methaan emissie). Verder
zegt de sector toe om samen met anderen te werken aan een geïntegreerd energiesysteem waarbij de
huidige infrastructuur, de kennis en de kunde van deze sector optimaal worden ingezet voor het
duurzame energiesysteem van de toekomst. Een systeem dat naar onze overtuiging zal bestaan uit een
combinatie van duurzaam opgewekte elektriciteit en duurzaam geproduceerde gassen zoals waterstof
en biogas.