De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. De missies voor energietransitie en duurzaamheid bepalen de prioriteiten van de Topsector Energie. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. De Topsector Energie verwacht op grote schaal nieuwe competenties nodig te hebben en spant zich in voor betere scholing.

Onze energievoorziening is aan het veranderen. Fossiele brandstoffen die we gebruiken voor warmte, elektriciteit en transport maken plaats voor hernieuwbare bronnen en de rol van decentrale energievoorziening neemt toe. Versnelling van deze energie-omslag draagt bij aan een vitale en leefbare samenleving, waarin economische groei, sociale rechtvaardigheid en een schone omgeving ervoor zorgen dat mensen graag in Nederland willen wonen en werken.

De Topsector Energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Wij helpen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties samen te werken aan het energiesysteem van de toekomst. We stimuleren nieuwe initiatieven die de transitie naar duurzame energie versnellen. Hiermee creëren we nieuwe bedrijvigheid en versterken we de internationale concurrentiepositie.

De afspraken in Parijs en de Nederlandse vertaling daarvan in het Klimaatakkoord stellen ons land voor een enorme verduurzamingsopgave. Het terugdringen van de nationale broeikasgasuitstoot met 49% in 2030, op weg naar 95% emissiereductie in 2050 ten opzichte van 1990. Dit stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van onze economie en samenleving. De Energietransitie is een banenmotor en vraagt om andere vaardigheden. Arbeidsmarkt en scholing zijn belangrijke factoren in de transitie naar een duurzame economie. Om de klimaatdoelen te halen zijn vele tienduizenden extra arbeidskrachten nodig. De Topsector Energie verwacht op grote schaal nieuwe competenties nodig te hebben en spant zich in voor betere scholing.

De energietransitie biedt professionals op mbo-, hbo- én wo-niveau volop kansen op een baan. Arbeidsmarktonderzoek laat zien dat duurzame energie banen schept. De Topsector Energie spant zich met name in voor scholing omdat deze banen van inhoud veranderen en om andere, aanvullende en/of hoger-niveauvaardigheden vragen. Betere kwaliteit, gelijkwaardigheid én toegankelijkheid van scholing is wat de Topsector Energie stimuleert via de Human Capital Agenda (HCA). Zo kunnen meer mensen het passende onderwijs volgen.

De Human Capital Agenda is bij uitstek een netwerkconcept. Het werkt vanuit een agenderende, aanjagende en faciliterende rol met alle relevante partijen en andere topsectoren samen. De Topsector gaat voor het meer en beter scholen van jongeren en werkenden en werkt zo als hefboom voor de energietransitie.

Kijk op www.topsectorenergie.nl